Menu

Със заповед на инж. Добромир Добрев се преустановяват всички културни, тренировъчни и състезателни мероприятия, провеждани на закрито в обекти общинска собственост

Със заповед на инж. Добромир Добрев се преустановяват всички културни, тренировъчни и състезателни мероприятия, провеждани на закрито в обекти общинска собственост

З А П О В Е Д
№ 3713
гр. Горна Оряховица, 09.11.2020г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Решение № 673 на Министерски съвет от 25 септември 2020г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет от 12 юни 2020г., Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юни 2020г., Решение № 482 на Министерски съвет от 15 юли 2020г., Решение № 525 на Министерски съвет от 30 юли 2020г., Решение № 609 на Министерски съвет от 28 август 2020г., както и във връзка с увеличаващия се брой установени случаи на COVID-19 на територията на Община Горна Оряховица
НАРЕЖДАМ:
считано от 09.11.2020г. до 22.11.2020г. (включително) да се преустановят всички културни, тренировъчни и състезателни мероприятия, провеждани на закрито в: Спортна зала „Никола Петров“, гр. Горна Оряховица, Младежки дом гр. Горна Оряховица и гр. Долна Оряховица, читалища, библиотеки, Художествена галерия „Недялко Каранешев“, гр. Горна Оряховица, както и в други имоти общинска собственост.
Заповедта да се обяви публично чрез публикуването й на интернет страницата на общината и препис от нея да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.Инж. Добромир Добрев
Кмет на Община Горна Оряховица

нагоре
Info for bonus Review William Hill here.