Menu

ТРЕТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ЕКСПЕРТИТЕ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ОТ ОБЩИНИТЕ

ТРЕТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ЕКСПЕРТИТЕ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ОТ ОБЩИНИТЕ

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Н А П Р О Г Р А М А


20-22 ноември 2019 г., гр. Велико Търново
ПЪРВИ ДЕН – 20 ноември (сряда)
13.00-14.00 Регистрация на участниците (фоайе на сградата на община Велико Търново)
Кафе пауза за „Добре дошли“
14.00-14.30 ОТКРИВАНЕ НА СРЕЩАТА
- Снежана Данева, заместник-кмет на общината – домакин Велико Търново
- Людмила Величкова, управител на НСОРБ-Актив ЕООД
- Албена Атанасова, заместник-кмет на Столична община и председател на ПК
по труда и социалната политика на НСОРБ
- Представяне на дейността на община Велико Търново в сферата на социалните
услуги, Росица Димитрова, директор дирекция „Социални дейности и
здравеопазване“, община Велико Търново
- "Регистър на хората с увреждания в общината - иновативни идеи за по-добро
бъдеще", Илиян Виденов, системен анализатор и Иванка Тодорова,
програмист мобилни приложения, "Ком Си 54 - Васил Зашев и съдружници"
ООД - Генерален спонсор на Срещата
14.30-15.40 ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ 1: Общински политики, практики и партньорства за
предоставяне на интегрирани услуги:
- Политики и практики на община Варна за социална подкрепа, Таня Василева,
директор дирекция "Социални дейности", община Варна
- Политики и практики на община Пловдив за организиране на социалната
подкрепа за уязвими групи в комплекси за социални услуги, Веселина Ботева,
директор дирекция „Социална политика“, община Пловдив
- Практика на община Свищов по интегриране усилията на ДЦДУ и ЦДГ в
приобщаването на деца със СОП, Теменужка Тодорова, директор ДЦДУ, община
Свищов
- Политики и практики на община Велико Търново за грижа към възрастните хора в
малките населени места, Благовеста Факирова, главен специалист в дирекция
„Социални дейности и здравеопазване“, община Велико Търново
Модератор Георги Георгиев, председател на УС на НАСО
15.40-16.00 Събиране на участниците пред общината за посещението на социални и здравни
обекти
16.00-18.00 Организирано посещение на социални и здравни обекти: представяне на добри
практики от общината домакин – Велико Търново
Направление 1: Център за обществена подкрепа за деца и семейства; Център за
социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания и
техните семейства; Общностен център за деца и родители "Царевград" (трите
услуги се помещават в една сграда)
Направление 2: Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания;
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (двете услуги се
помещават в един имот)
19.00 Вечеря (в хотелите по настаняване)

ВТОРИ ДЕН- 21 ноември (четвъртък)
09.30-10.30 ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ 2: Общинските социални и здравни услуги в
Бюджет`2020.
С участието на: Даниела Ушатова, ръководител екип в НСОРБ
10.30-11.00 Обща снимка на участниците. Кафе пауза
11.00-12.30 ПЛЕНАРНА СЕСИЯ 1:
- Механизмът за лична помощ: първи резултати, проблеми, мерки за подобряване
на междуинституционалното сътрудничество
- Администриране и предоставяне на услуги в домашна среда на деца и лица от
уязвими групи
С участието на:
Представители на Министерство на труда и социалната политика:
- Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика;
- Марина Сарадинова, директор на Фонд социална закрила;
- Елеонора Пачеджиева, директор дирекция „Политика за хората с
увреждания, равни възможности и социални помощи";
- Момчил Масларов и Кремена Скечелиева, държавни експерти в дирекция
„Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи";
- Лариса Тодорова, дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия
на труд“
Представители на Агенцията за социално подпомагане:
- Мая Василева, заместник-изпълнителен директор;
- Миглена Митева, началник-отдел „Интеграция на хора с увреждания“
Представители на Национален осигурителен институт:
- Любомира Язаджиева, директор дирекция „Пенсии“;
- Янка Грозева, началник-отдел „Методология на изплащане на пенсиите“
Модератор Веселина Ботева, директор дирекция „Социална политика“, община Пловдив
12.30-14.00 Обяд (ресторант на хотел „Меридиан Болярски“
14.00-15.30 ПЛЕНАРНА СЕСИЯ 2:
- Приложение на Закона за социалните услуги (ЗСУ) от 1 януари 2020 г.:
предварителни резултати от работата по изготвяне на подзаконовата уредба;
- Ангажименти на общините по ЗСУ от 1 януари 2020 г.
С участието на:
- Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ;
- Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика;
- Елена Кременлиева, директор дирекция „Социално включване“, Тонислава
Сотирова, началник-отдел и Йоанна Германова, държавен експерт в дирекиця
„Социално включване“
Модератор Росица Димитрова, директор дирекция „Социални дейности и здравеопазване“,
община Велико Търново
15.30-16.00 Кафе пауза

16.00-17.30 ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ 3: Текущи въпроси по изпълнението на проектите от
настоящия програмен период. Визия за програмен период 2021-2027. ЕСФ +.
С участието на:
- Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика;
- Лилия Стоянович, главен директор на главна дирекция „Европейски фондове,
международни програми и проекти“, УО на ОПРЧР
- Анна Ангелова-Филипова, началник-отдел „Програмиране и подбор на
операциите“;
- Мариела Петкова, главен експерт в отдел „Мониторинг и оценка“, УО на ОП за
храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица
- инж. Ваня Вълкова, главен експерт в сектор „Договаряне“, отдел
„Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“, УО на ОПРР
Модератор: Диана Дончева, директор дирекция „Европейски и национални програми и проекти,
хуманитарни дейности“, община Димитровград
20.00 Празнична вечеря (ресторант на хотел „Янтра“)


ТРЕТИ ДЕН- 22 ноември (петък)
09.30-11.30 ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ 4:
- Нормативни промени в системата на здравеопазването. Механизми за
подобряване на взаимодействието между институциите.
Модератор Анелия Димитрова, заместник-кмет на община Свищов

нагоре
Info for bonus Review William Hill here.